ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Gum» 2018

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύουσα στο Ηράκλειο Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47) με ΑΦΜ 094475540 (στο εξής Nickelodeon) διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια με τίτλο «Gum» για την προώθηση της φήμης και της επωνυμίας της εταιρείας INNOVIS PHARMA (εφεξής η Gum) . Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
ΟΡΟΙ
1. Η NICKELODEON διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Gum» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 18/6/2018 μέχρι και 5/7/2018 (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο site της (www.nickelodeon.gr) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στον τύπο και την τηλεόραση για την ενημέρωση του κοινού.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 16 ετών (για συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων τους). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της NICKELODEON, της εταιρείας INNOVIS PHARMA καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος. 
4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει φόρμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.nickelodeon.gr και να συμπληρώσει ορθά το ονοματεπώνυμο, το κινητό του, την ηλικία του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Για την συμπλήρωση της ως άνω φόρμας δεν βαρύνονται με οιαδήποτε χρέωση. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει απεριόριστες φορές. 
5. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει δικαίωμα στην Nickelodeon καθ΄ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού  να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. 
6. Συνολικά θα αναδειχθούν μετά την ολοκλήρωση του  Προγράμματος,  είκοσι πέντε (25) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες, βάσει ηλεκτρονικής κληρώσεως η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας την 5/7/2018 και ώρα 14:00 παρουσία δικηγόρου Αθηνών,  κατά την διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι συμμετέχοντες, αρκεί να ειδοποιήσουν για την παρουσία τους τα αρμόδια όργανα της Διοργανώτριας προκειμένου για λόγους ασφαλείας να επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος για την διενέργεια της κληρώσεως. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα πακέτο δώρων αποτελούμενο από προϊόντα της εταιρείας INNOVIS PHARMA.  Οι νικητές κερδίζουν το δώρο που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος, εφόσον ο αριθμός τους είναι ο νικηφόρος αριθμός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση. Εκτός από τους νικητές, θα αναδειχθούν από την ίδια λίστα και ισάριθμοι επιλαχόντες, κατά σειρά προτεραιότητας , κατά την σειρά προτεραιότητας των οποίων θα κερδίσει έκαστος σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες να εντοπιστεί ένας ή περισσότεροι νικητές, ή σε περίπτωση που έκαστος ή περισσότεροι νικητές δεν αποδέχεται το δώρο ή σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Αντιστοίχως, εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις συντρέχει στο πρόσωπο του πρώτου επιλαχόντα, τότε ο δεύτερος επιλαχών θα κερδίσει το δώρο ως εμφαίνεται κατωτέρω και κατά σειρά ανάδειξης οι υπόλοιποι νικητές.  Κάθε συμμετέχων θα συμπεριλαμβάνεται άπαξ στην λίστα Νικητών και επιλαχόντων ανεξάρτητα εάν κληρωθεί εις διπλούν ή εις τριπλούν. 
7. Έκαστος νικητής κερδίζει: α) μία οδοντόβουρτσα light – up, β) μία οδοντόπαστα (είτε Kids 3-6 ή Junior 7+ αναλόγως ηλικίας) , γ) ένα στοματικό διάλυμα Junior 7+, δ) μια παιδική κασετίνα GUM. To δώρο είναι το περιοριστικά αναφερόμενο ανωτέρω και δεν επιδέχεται αλλαγών ή τροποποιήσεων των προϊόντων. Μετά την παραλαβή του δώρου, οι νικητές δεν δύνανται να επικαλεστούν παραλαβή προβληματικών προϊόντων. 
8. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των αναδειχθέντων νικητών δεν  πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό  τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο Συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.  
9. Ο κατά την παραπάνω διαδικασία νικητής θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια εταιρεία  τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δήλωσε στην φόρμα συμμετοχής   για το δώρο του και θα ζητηθεί από τον νικητή να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση του Δώρου και το κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Με την τηλεφωνική κλήση ή την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Ο Νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία για την παραλαβή του δώρου του από τα γραφεία της Διοργανώτριας ή από άλλο σημείο εντός του Νομού Αττικής. Η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που ο Νικητής επιθυμεί την αποστολή του δώρου, θα επιλέξει ο ίδιος εταιρεία μεταφοράς και θα επιβαρυνθεί με το κόστος της μεταφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του νικητή άλλως το δώρο ακυρώνεται.  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί καν μετά την κατά τα ανωτέρω ειδοποίησή του , ή/και δεν  αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση σε ημεροχρονολογία που θα του υποδειχθεί από την Διοργανώτρια , χάνει το σχετικό δικαίωμά του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών νικητής ο οποίος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών άλλως δέκα πέντε  (15) ημερών από την ειδοποίηση  οφείλει   να αποδεχτεί ή να απορρίψει το προσφερόμενο δώρο και  στην θέση του υπεισέρχεται ο δεύτερος  επιλαχών νικητής  κ.ο.κ. Μη εμφάνιση θεωρείται και η  περίπτωση που ο νικητής δεν προβαίνει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες.   
10. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. 
11. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την  Nickelodeon. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Nickelodeon. Η επεξεργασία του αρχείου μπορεί επίσης να γίνεται και από την INNOVIS PHARMA  αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997 οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.nickelodeon.gr. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με φάξ στο 210-6871001). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Nickelodeon: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.
 12. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της, αφού προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως τους συμμετέχοντες και κάθε τρίτο με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  
13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών. 
14. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Nickelodeon δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδεχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παραλαβή του δώρου είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες του. Οι εταιρείες ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL TV A.E. και της εταιρείας INNOVIS PHARMA δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
15. Η ευθύνη της Nickelodeon περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Περαιτέρω, ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν προκύψουν νικητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το δώρο, δικαιούται να επαναλάβει την κλήρωση ή διαθέσει το δώρο σε συμμετέχοντα ή τρίτο, κατόπιν των απαραίτητων τροποποιήσεων κατά την ανέλεγκτη κρίση της και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση σε βάρος της Διοργανώτριας αναφορικά με την διάθεση του δώρου κατά τα ανωτέρω. 
16. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική) τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για  τους τελικούς νικητές τηρούσα την διαδικασία και τους όρους του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν,  κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της,  τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της  απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Nickelodeon και η  INNOVIS PHARMA δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
17. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της NICKELODEON και ένα εκπρόσωπο της εταιρείας INNOVIS PHARMA η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω.
18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του που έχει κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου, (6947678049) ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.nickelodeon.gr. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την εταιρία στο 2106871000 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν  λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους. Η Nickelodeon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στην ανωτέρω Δικηγόρο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Nickelodeon δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, των όρων Χρήσεως της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
 
/*
*/